ETH / VXV

0.021353
Average Price USD
54.19
Volume 24h USD
0.000006
Average Price BTC
0.015067
Volume 24h BTC
Average Price VXV
Volume 24h ETH
ExchangeVolume 24h USDPrice USDVolume 24h BTCPrice BTCVolume ETHPrice VXV